เครื่องสแกนลายนิ้วมือดีกว่าเครื่องตอกบัตรยังไง ??

เครื่องสแกนลายนิ้วมือดีกว่าเครื่องตอกบัตรยังไง

        ในการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งฝ่ายบริหารการจัดการบุคคลนั้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเวลาการเข้าทำงานของพนักงานเพื่อที่จะมาคำนวณค่าจ้างงาน ดังนั้นเมื่อในอดีตนั้นยังเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องตกบัตร ซึ่งปรนะสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างที่จะต่ำ อีกทั้งยังสินเปลืองทรัพยากรอีกด้วยเนื่องจากเครื่องตอกบัตรนั้นมีอสามารถใช้งานเพียงใบละเดือนเท่านั้นโดยการทำงานของเครื่องตอกบัตรจะเป็นการเก็บข้อมูลลงกระดาษที่พิมพ์ข้อมูลในรูแบบตารางเป็นข้อมูลเวลาการเข้าและออกของพนักงานที่ได้ตอกบัตรลงไป ซึ่งการตอกบัตรนั้นยังสามารถทำใหห้พนักงานเกิดการทุรจริตได้เนื่องจากสามารถตอกบัตรแทนเจ้าของบัตรได้ ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แทนเครื่องตอกบัตร เพื่อเพิ่มมาตราการป้องการที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นวันนี้จะมาชี้แจงว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีดีกว่าเครื่องตอกบัตรยังไง

  • เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าคิวสำหรับเข้างานและเลิกงาน
  • ข้อมูลมีความแม่นยำ ที่มีการประมวลผลที่เร็วกว่าโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
  • ข้อมูลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เนื่องจากลายนิ้วมือนั้นไม่สามารถคัดลอกได้ อีกทั้งลายนิ้วมือยังสามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายมือนั้นได้
  • มีความประหยัดทรัพยากรเนื่องจากไม่ต้องใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ ในการลงบันทึกข้อมูล แต่ต้องแลกมากับราคาที่ยังค่อนข้างสูงสำหรับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ยังเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่รับรองว่าคุ้มค่าคุมราคแน่นอน
  • สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้ เพิ่มความสามารถให้ทำงานง่ายขึ้น
  • ง่ายต่อการเก็บข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลได้หลากหหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น USB Flash Drive หรือ WiFi ก็ดึงข้อมูลได้สำหรับบ้างรุ่นที่มีการพัฒนา

        ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงนิยมปรับเปลียนมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแทนเครื่องตอกบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพนักงานที่ดีขึ้น